690 619 621

Home » Współpraca

Współpraca

3d small people - Happy Homework

Z a c z n i j m y !

 

 

Do nawiązania współpracy potrzebne będą następujące dokumenty

 

PRZEDSIĘBIORCA – OSOBA FIZYCZNA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 •  Kopia (skan) dowodu osobistego osoby prowadzącej działalność
 • NIP przedsiębiorcy, ewentualnie wyciąg z CEIDG w formacie PDF
 • Informacja o wyborze formy opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany,    opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy
 • Częstotliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy: miesięcznie, kwartalnie lub   w formie uproszczonej
 •  Kopia lub skan złożonej deklaracji VAT-R, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną plik PDF zawierający deklarację VAT-R wraz z UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)  
 • Skan deklaracji zgłoszeniowej osób ubezpieczanych w ZUS zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS: ZUA lub ZZA

 

SPÓŁKA CYWILNA

 •   Umowa spółki cywilnej
 •   Dokument nadania NIP spółce
 •   W przypadku czynnych podatników VAT skan złożonej deklaracji VAT-R. W przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną plik PDF zawierający deklarację VAT-R wraz z UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)
 •   Pozostałe dokumenty tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dla każdego ze wspólników oddzielnie

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 •  Umowa spółki (akt notarialny)
 •  Kopia (skan) dowodu osobistego osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania spółki
 • Odpis z KRS
 • Potwierdzenie nadania nr NIP i REGON
 • Informacja o wyborze częstotliwości zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, zaliczki płatne miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej
 • W przypadku czynnych podatników VAT kopia (skan) złożonej deklaracji VAT-R lub plik PDF zawierający deklarację VAT-R wraz z UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), jeżeli deklaracja została złożona drogą elektroniczną

 

 Biuro wraz z współpracującą kancelarią notarialną i doświadczonym radcą prawnym pomoże w założeniu spółki zapewniając w przyszłości obsługę prawną i księgową

 Jeżeli dopiero masz zamiar rozpocząć działalność możesz skorzystać z pomocy Biura w dopełnieniu wszelkich formalności bezpłatnie równocześnie podpisując z nami umowę na obsługę księgową